S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                                
Menu

EcoDin

EcoDin - Evoluţia spaţio-temporală a caracteristicilor ecosistemelor acvatice - criteriu de stabilitate a dinamicii ecologice.

Programul 4 Parteneriate în domeniile prioritare 2007 - 2013
Autoritate Contractantă: Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Perioada de derulare: Septembrie 2007 - Aprilie 2010

Proiectul este relevant pentru Programul 4 „Parteneriate în domeniile prioritare” deoarece raspunde atat scopului, cat si obiectivelor generale si specifice ale acestuia. Pentru cresterea competitivitatii activitatilor de cercetare-dezvoltare (obiectiv general al programului) a fost format un parteneriat intre patru entitati cu profil de cercetare, pentru rezolvarea unei probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare a rezultatelor acesteia, intr-un domeniu prioritar – MEDIU. Problematicile legate de mediu au capatat caracter prioritar atat pe plan national cat si european, cat si pe plan international, o data cu manifestarea efectelor de incalzire globala a planetei, degradarea accentuata si continua a calitatii apelor de suprafata si subterane (avand drept consecinta imediata scaderea rezervelor de apa care pot fi utilizate ca surse de apa potabila), dezechilibrarea ecosistemelor cu efecte asupra biodiversitatii, cresterea alarmanta a cantitatilor de deseuri.
Tema proiectului are ca obiectiv derivat din cel general, fundamentarea stiintifica, crearea si implementarea unui sistem integrat de monitorizare care va permite stabilirea in timp real a pachetului de masuri pentru conservarea, reconstructia si consolidarea diversitatii biologice si ecologice.
Proiectul a fost incadrat la directia de cercetare 3 – Mediu, prioritatea tematica 3.3 – Protectia si reconstructia ecologica a zonelor critice si conservarea ariilor protejate, raspunzand obiectivului specific al ariei tematice 3.3.2 – Sisteme de monitorizare a dinamicii diversitatii biologice si ecologice in plan structural si functional.
Scopul proiectului care sustine relevanta pentru directia de cercetare 3 – Mediu este de a evidentia dinamica diversitatii biologice si ecologice a unui emisar, prin intermediul unui sistem integrat de monitorizare, a bazei de date create cu acesta, a modelarii matematice a fenomenului si transpunerea in final sub forma unui software specializat. Ca emisar de referinta a fost ales raul Suceava, pe baza unor informatii primare oferite de Autoritatile Competente de Mediu, referitoare la starea de degradare a calitatii apei acestuia ca urmare a poluarii, cu repercursiuni asupra ecosistemelor acvatice. In corelatie cu obiectivul specific al ariei tematice 3.3.3, sistemul integrat de monitorizare si software-ul specializat vor fi utililizate in final pentru predictia fenomenelor de risc ecologic in cazul apelor de suprafata, pornindu-se de la modificarile induse in emisar atat de factorii naturali climatici (temperatura, precipitatii, debite cu componente subcritice si supercritice), cat si de cei antropici. Va fi posibila astfel punerea in evidenta a efectelor induse de evacuarile apelor uzate aflate in diferite grade de epurare, prin definirea si urmarirea la scara spatio-temporala a modificarilor fizico-chimice si biologice in apa si sedimente pe baza interinfluentelor dintre apele de suprafata si cele subterane.
Proiectul ECODIN, prin tematica abordata raspunde preocuparilor si cerintelor legislative atat la nivel national, cat si internaţional, aducand o contributie stiintifica importanta la cunoasterea, protectia si utilizarea durabila a resurselor naturale de apa, precum si protectia sanatatii oamenilor impotriva oricarui tip de poluare.
Proiectul are caracter de noutate si originalitate prin faptul ca isi propune ca pe baza datelor de monitorizare sa realizeze un model matematic de predictie a evolutiei spatio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice, transpus sub forma unui software specializat.
Complexitatea proiectului rezulta si din necesitatea prelucrarii unui volum foarte mare de date pentru definirea unui model matematic performant si din utilizarea unor cunostinte de varf din domeniul informaticii pentru transpunerea acestuia sub forma unui software specializat.
Obiectivul general al proiectului este evidentierea evolutiei spatio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice pe traseul unui emisar.
Pentru indeplinirea acestui obiectiv sunt impuse in cadrul proiectului urmatoarele obiective specifice: monitorizarea caracteristicilor ecosistemelor acvatice, determinarea interdependentelor dintre acestea pentru componentele de mediu apa (de suprafata si subterana) si sediment, fundamentarea aspectelor legate de specierea unor poluanti anorganici in sediment; crearea unei baze de date si metadate care sa contina informatii pentru intreaga perioada a unui an si pe tot parcursul de pe teritoriul Romaniei ales ca referinta; modelarea matematică a evolutiei spatio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice in scopul urmaririi dinamicii acestora; transpunerea modelului matematic sub forma unui software specializat.
Activitatile necesare pentru realizarea obiectivelor propuse sunt structurate pe 5 etape prevazute a se derula pe parcursul a 31 de luni, în perioada 2007 – 2010.
Activitatile proiectului realizate in prima etapa au vizat analiza criteriala a indicatorilor specifici calitatii ecosistemelor acvatice si apelor subterane, studiu privind modelarea matematica a fenomenelor care descriu dinamica ecologica, modalitati de creare a bazelor de date pentru evidentierea diversitatii sistemelor ecologice.
Software si Sisteme Informatice Bucovina SA a identificat posibilitatile si modalitatile de creare a bazelor de date necesare evidentierii diversitatii sistemelor ecologice.

Prezentarea Propunerii (Oferta tehnică) - Limba Română / Limba Engleză

Consorţiu de Realizare

Plan de Realizare

< Inapoi >

 

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri

Copyright (C) 2004 - 2007    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.