S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.                               
Menu

Raport de autoevaluare

        Raport de autoevaluare al S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.
      pentru atestarea capacităţii de a desfaşura activitatea de cercetare-dezvoltare
                                                conform HG 551/2007

                                        Raport de autoevaluare    Raport de autoevaluare
                                           

RAPORT  de  AUTOEVALUARE
al  SC „Software şi Sisteme Informatice” SA Suceava
                                                     
(perioada  ianuarie 2005 - decembrie 2007)

1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare
1.1. Denumirea: SC „Software şi Sisteme Informatice” SA (SSIB)
1.2. Statutul juridic: SA - societate pe actiuni (cu personalitate juridica)
1.3. Actul de înfiinţare: Hot. Jud. 381/ 06.04.1999, Nr. Reg. Comert: J33/ 122/ 1999.
1.4. Numărul de înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori: 3185
1.5. Director general / Director: Ştefănescu Beatrice
1.6. Adresa: Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, cod poştal 720066,
1.7. Telefon, fax, pagina Web, e-mail: 0230- 523810, 0230-531996, www.ssi-bucovina.ro, office@ssi-bucovina.ro, beatrice.stefanescu@ssi-bucovina.ro

2. Domeniul de specialitate
2.1. Conform clasificării UNESCO:
3309 – Ştiinţa calculatoarelor
3310 – Tehnologie industriala

2.2. Conform clasificării CAEN:
7219 – Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220 -  Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
5829 – Activităţi de editare a altor produse software

3. Starea unităţii de cercetare
3.1.  Misiunea unităţii de cercetare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:
Fondată în aprilie 1999, ca societate pe acţiuni cu capital integral privat, firma s-a dezvoltat în jurul unui nucleu de informaticieni din fostul Centru Teritorial de Calcul Electronic Suceava şi a avut, încă de la constituire, o echipă de profesionişti cu experienţă în cercetare ştiinţifică şi proiectare de sisteme şi aplicaţii complexe.
Înfiinţată ca organizaţie având ca principal obiect de activitate „cercetare-dezvoltare” şi ca domeniu prioritar „tehnologia informaţiei şi comunicaţii”,  SSIB si-a pastrat pana in prezent profilul de baza: cercetare - dezvoltare, completat de activităţi de proiectare, realizare şi furnizare de programe software, activităţi de prelucrare a datelor şi baze / bănci de date, service si consultanţă pentru echipamente de calcul şi tehnologia informatiei (IT), activităţi de studiere a pieţei şi analize, servicii pentru cetăţean (aplicaţii pentru promovare turistică, monitorizare parametri de mediu, supraveghere trafic urban, aplicaţii pentru asistarea instruirii şi cunoaşterii, aplicaţii bazate pe tehnologiile realităţii virtuale, internet, comunicaţiilor mobile etc.).
Profilul de activitate este cercetare ştiinţifică aplicativă şi transfer tehnologii, proiectare de specialitate şi programare, web design şi servicii informatice cu valoare adăugată (instruire, organizare testări, consultanţă şi expertiză de specialitate). SSIB a fost acreditată ca Centru de testare ECDL (European Computer Driving Licence) pana in 2012.
Competenţa demonstrată în crearea, dezvoltarea şi instalarea de aplicaţii software pentru diferite platforme, a facut ca firma să fie antrenată în colaborări cu institute naţionale de cercetare-dezvoltare, universitaţi, institute de CDI, agenţi economici şi sociali, instituţii publice şi servicii descentralizate în teritoriu, organizaţii neguvernamentale etc., în cadrul programelor naţionale de cercetare ştiinţifică Orizont 2000, Relansin, Agral, InfoSoc, Mener, Amtrans ş.a. În domeniul cercetării, SSIB urmăreşte racordarea tematicii şi domeniilor de cercetare la cerinţele naţionale şi europene, promovarea conceptului de transfer tehnologic în zona de NE a României, promovarea cooperării naţionale/ internaţionale, încurajarea participării la competiţii (FP7), dezvoltarea bazei tehnologice, în principal pentru activităţile de cercetare.
Din 2004, SSIB are implementat şi a recertificat anual sistemul de management al calităţii SR-EN-ISO 9001:2001.

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora:  
Rezultatele de cercetare, dezvoltare, inovare au fost valorificate in functie de tipul contractelor (contracte directe de prestări servicii sau contracte de finanţare prin Programele Naţionale de CDI). În cadrul contractelor directe, valorificarea s-a facut de catre beneficiarul lucrarii, conform clauzelor contractuale. În cazul contractelor finantate prin PNCDI, valorificarea s-a facut prin: utilizarea publică a rezultatelor cercetărilor, în urma transferării produselor cercetării către colectivităţile locale (primării, organizaţii guvernamentale etc. din localităţile care s-au declarat zone pilot pentru implementarea respectivelor proiecte de CDI).
Au existat situaţii în care instituţii publice locale sau judeţene au fost implicate în consorţiile de realizare a proiectelor de CDI, preluarea rezultatelor de către acestea făcându-se în calitate de beneficiar declarat în cadrul parteneriatului proiectului, în baza Acordului de parteneriat.
Alte modalităţi de valorificare au constat în obtinerea de noi contracte care abordeaza şi dezvoltă obiectivul contractului de cercetare şi prin diseminare largă judeţeană, regională şi naţională.
Deoarece SSIB activează în zona transfrontalieră de Nord Est a României, s-au realizat activităţi de valorificare a rezultatelor proiectelor de cercetare ştiinţifică sub formă de diseminare publică largă a obiectivelor şi rezultatelor acestora, în cadrul contactelor cu parteneri din mediile universitare, academice şi de cercetare din Ucraina şi Republica Moldova.
Recunoaşterea calităţii deosebite a aplicaţiilor informatice realizate şi a execuţiei de lucrări de CDI, a plasat SSIB în Topul firmelor sucevene (alcătuit de Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Suceava). De asemenea, este certificată prin distincţiile, premiile şi diplomele de excelenţă obtinute pe parcursul activităţii.

3.3. Situaţia financiară : datorii la bugetul de stat:

 1. Sursa de finanţare  a activităţii de cercetare este asigurată din:
  1. proiecte de cercetare solicitate de diferiţi beneficiari;
  2. proiecte de cercetare finanţate prin programele naţionale de cercetare (în calitate de coordonator sau partener).
 1. Firma nu are datorii la bugetul de stat şi la bugetele locale.

(Bilanţul la 30 iunie 2007, Balanţa aferentă lunii decembrie 2007, sunt ataşate la Anexa 3.3.)

4. Îndeplinirea criteriilor primare de performanţă                                                                                                                                  
                                                             
4.1. Lucrări ştiinţifice/tehniceîn reviste de specialitate cotate ISI                       punctaj     
      4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice                                                            0 x 30 
      4.1.2. Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI                           0 x 5
      4.1.3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI                                       0 x 5

                               Total  punctaj  cap. 4.1: 0

4.2. Brevete de invenţie şi drepturi de autor protejate
        4.2.1. Brevete  de invenţie                                                                 0 x 30
        4.2.2. Citări în sistemul ISI  ale cercetărilor brevetate                           0 x 5  

                              Total  punctaj  cap. 4.2: 0

4.3. Produse, servicii, tehnologii rezultate din activităti de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective si tehnologice si servicii rezultate din activitatea de cercetare dezvoltare comandate de beneficiar.
(Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul, tehnologia).
      4.3.1. Număr de produse, studii, servicii şi tehnologii                             28 x 15

 ( lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, este atasata ca Anexa 4.3.1.)
                               Total  punctaj  cap. 4.3.: 420

                              Total  punctaj  cap. 4: 420 puncte

5. Îndeplinirea criteriilor secundare de performanţă
5.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate, fără cotaţie ISI

          5.1.1. Număr de lucrări                                                                                       57x 5
( lista lucrărilor grupate pe ani, este atasata ca Anexa 5.1.1.)

                              Total  punctaj  cap. 5.1.1: 285

   5.2. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale

          5.2.1. Număr comunicări prezentate                                                                      35x 5
 (lista comunicărilor grupate pe ani este atasata ca Anexa  5.2.1.)
                                 Total  punctaj  cap. 5.2.1.: 175

 5.3.  Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar
                   5.3.1. Număr de modele,normative, proceduri, etc                                                              70 x 5
(lista modelelor, procedurilor, etc., grupate pe ani, este atasata ca Anexa 5.3.1.)
                              
                                     Total  punctaj  cap. 5.3: 350
                                                                               
                                                                                                Total punctaj  cap. 5 :  810 puncte

 6. Prestigiul profesional
            6.1. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze de date internaţionale) şi în colective editoriale internaţionale:
       6.1.1. Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea                         0  x 20

Nr.crt.     

Nume

Titlul revistei/editurii

6.2. Membri in colectivele de redacţie ale  revistelor recunoscute naţional (categoria B din clasificarea CNCSIS

      6.2.1. Număr de prezenţe: 3                                                                              
                                                                                                                         Punctaj:  3 x 20 = 60

Nr.crt.     

Nume

Titlul revistei/editurii

1

Nedelea Alexandru

Amfiteatrul Economic

2

Nedelea Alexandru

Management & Marketing, Editura Economică, Bucuresti

3

Danubianu Mirela

Sisteme Distribuite, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, ISSN 1842-6808

6.3.  Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie:
                    6.3.1.Număr de premii:                                                                                   0 x 20 = 0

Nr.crt.     

Nume

Premiul

Anul

6.4. Premii naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS, altele)
6.4.1. Număr de premii:                                                                                                 4  x 10
                                                                                                                              Total punctaj: 40 puncte


Nr.crt.     

Nume

Premiul

Anul

1

Târgul Naţional de Tehnologia Informaţiei, INFO-NET 2005, Ediţia a II-a, Manifestare organizată de ADR NE Piatra Neamţ 

Diploma pentru „Soluţii software de înaltă performanţă”

2005

2

Topul firmelor Bucovina 2006, organizat de Camera de Comerţ,  Industrie şi Agricultură Suceava

Locul III

2005

3

Trofeu de excelenţă acordat SC „Software şi Sisteme Informatice BUCOVINA” SA, acordat de Consiliul Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Filiala Suceava, la aniversarea a 10 ani de la constituire Topul firmelor din judeţul Suceava, organizat de Camera de Comerţ,  Industrie şi Agricultură Suceava

Trofeu de Excelenţă pentru „Colaborare şi Parteneriat”

2006

4

Topul firmelor din judeţul Suceava, organizat de Camera de Comerţ,  Industrie şi Agricultură Suceava

Locul III

2005

(copii ale diplomelor sunt ataşate ca Anexa 6.4.1.)

6.5.  Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare:
       6.5.1. Număr de conducători de doctorat :                                                               0 x 10

6.6. Număr de doctori,  membri ai unităţii de cercetare:
       6.6.1. Număr de doctori                                                                                           9 x 10 = 90

Nr.crt.     

Nume

 1.  

Mirela DANUBIANU

 1.  

Alexandru Mircea NEDELEA

 1.  

Mihaela TULVINSCHI

 1.  

Gheorghe SANDU

 1.  

Nina HOLBAN

 1.  

Romulus VANCEA

 1.  

Nicolae MORARIU

 1.  

Valeriu LUPU

 1.  

Camelia BĂEŞU

                                   Total punctaj  Cap.6 :   190 puncte

                                   Total punctaj Cap. 4+5+6 : 420 + 810 + 190= 1. 420 puncte

 7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul  pentru care se face evaluarea
(în perioada pentru care se face evaluarea) :

 

 

2005

2006

2007

TOTAL

7.1.

Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice:

-

-

-

-

7.2

Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private:

-

-

-

-

7.3

Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din  fonduri publice:

6/
/187.177 lei
(Obs.
2- Amtrans,
2 – InfoSoc, 1 – Mener,
1 – CEEX)

11/
/ 358.806 lei
(Obs.
1- CEEX Modul III,
1- Amtrans,
1 – InfoSoc,
1 – Mener
7 – CEEX Modul I)

 

9/
/ 571.075 lei
(Obs.
1- CEEX Modul III,
1 – PN II /2007
7 – CEEX Modul I)

26/
/1.117.058 lei

7.4

Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:

2/
/ 14.500 lei
(Obs.
1- SCDO Popăuţi,
1 – CJ Suceava)

-

 

2/
/ 14.500 lei

7.5

Alte surse : cofinanţarea asigurată de executant

6/
 /53.935 lei
(Obs.
2- Amtrans,
2 – InfoSoc, 1 – Mener,
1 – CEEX)

11/
73.439 lei
(Obs.
1- CEEX Modul III,
1- Amtrans,
1 – InfoSoc,
1 – Mener
7 – CEEX Modul I)

9/
/ 258.470 lei
 (Obs.
1- CEEX Modul III,
1 – PN II /2007
7 – CEEX Modul I)

27/
/ 385.844 lei

7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie) :

2005

2006

2007 (01-09)

TOTAL

155.680,00 lei

140.397,00 lei

253.366,00 lei

549.443,00 lei

 8. Resursa umană de cercetare.

8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare -dezvoltare/ din care doctori :

 

 

2005

2006

2007

8.1.1.

Cercetători ştiinţifici  gradul 1 (Profesori)/ din care doctori :  

1/1

1/1

1/1

8.1.2.

Cercetători ştiinţifici gradul 2 (Conferenţiari) /din care doctori:

2/2

2/2

 2/2

8.1.3.

Cercetători ştiinţifici gradul 3 (Lectori)/ din care doctori:

4/2

4/3

 6/6

8.1.4

Cercetători ştiinţifici / din care doctori:

4/0

5/0

 7/0

8.1.5.

Asistenţi de cercetare:

3/0

   3/0

4/0

8.1.6

Total personal auxiliar de cercetare angajat

3

4

5

 

Total personal angajat (conf. Bilant anual)

20

22

29

8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane.
             
             8.2.1. Număr de doctoranzi, masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare la data completării:  6
             8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare în perioada pentru evaluare:     0

 9. Infrastructura de cercetare- dezvoltare

  1. Laboratoare de cercetare/dezvoltare:                          Nu avem laboratoare acreditate

             9.2.  Lista  echipamentelor performante achiziţionate in ultimii 10 ani, se prezinta in Anexa 9.2.
 
Director general,
Beatrice Ştefănescu

Despre noi  |  Contact  |  Cercetare stiintifica  |  Dezvoltare software  |  Locuri de munca  |  Web design
Raport autoevaluare | Servicii  |  Link-uri
Copyright (C) 2004 - 2008    S.C. Software şi Sisteme Informatice Bucovina S.A.